單字"T"的搜尋結果 • tabula ['tæbjələ] 桌子;文章 ...
 • tabula rasa [tæbjulә'rɑ:sә] (源自拉丁文)n. (pl. tab.u.lae ra.sae['t bjuli:'r ...
 • tabulable [tæbjulәbl] adj. 可列成表的 ...
 • tabular [tæbjulә(r)] adj.製成表的,扁平的,表格式的,平坦的 vi.清單,排成表格式 ...
 • tabular difference n.表差 ...
 • tabularasa ['tæbjυlə'resə] 空白紙;白紙似的心靈 ...
 • tabularize [tæbjulәraiz] vt.把(事實、數位等)列成表格,把...排成表格式 ...
 • tabulate [tæbjuleit] vt.把...製成表格 v.列表 ...
 • tabulation n.作表,表格 ...
 • tabulator [tæbjuleitә(r)] n.作表的人,製錶機,(打字機上為製錶用的)跳格鍵 ...
 • tabun [ta:'bu:n] n.[亦作T-][化]塔崩(一種神經性毒劑) ...
 • tac Tactical Air Control,戰術空軍控制;Technical Assistance Center,技術支援中心 ...
 • tac-au-tac [tækou'tæk] n. (擊劍中的) 格刺; 迅速連續的擋架和攻擊 ...
 • tac-nuke ['tæk 'njuk] 戰略核武器 ...
 • tacamahac [tækәmәhæk] n.[化]塔柯膠,[植]膠楊 ...
 • tacamahaca n.[化]塔柯膠,[植]膠楊 ...
 • tacan [tækæn] n.[空]塔康( 一種戰術空中導航系統) ...
 • Tacan, TACAN [tækæn] n. [航空]戰術空中導航,太康導航 (一種電子系統,飛機用以隨時瞭解自己的方位及和某一無線電臺站之間的距離; 為 tactical ...
 • tace [teisi:] <拉>vi.[用於祈使句]別作聲 ; n.=tasse[變體] ...
 • tacet [teiset] <拉>vi.[音]休止[字面意義:it is silent] ...
 • tach [tætʃ] n.環,扣 ...
 • tacharanite [tækәrәnait] n.[礦]易變矽鈣石 ...
 • tache [tæʃ] n.[畫]色彩,斑點,搭扣,鉤扣,紐帶,環節 ...
 • tacheometer [.tæki'ɔmitә(r)] n.= tachymeter ...
 • tacheometry [.tæki'ɔmitri] n.=tachymetry ...
 • tachina [tækinә] fly[昆]寄蠅 ...
 • tachina fly [tækәnәflai] 寄生蠅 (身有毛、呈灰色,其幼蟲經常寄生於其他昆蟲的體內) ...
 • tachinafly ['tækɪnə] 寄生蠅昆蟲 ...
 • tachinid [tækinid] n.& adj.[昆]寄蠅(的) ...
 • tachiol [tækiɔl] n.[化]氟化銀 ...
 • tachism(e) [tæʃizәm] n. 潑色繪畫法 (潑顏料於畫布上的作畫法; 亦稱 action ...
 • tachisme n.抽象繪畫法 ...
 • tachist ['tæʃɪst] 同義詞tachiste;同義詞tachiste ...
 • tachisto- (用於複合字中) 表 "最快的" 之義 ...
 • tachistoscope [tә'kistә? skәup] n.[心]視速儀,視覺記憶測試鏡 ...
 • tacho- (用於複合字中) 表 "速度" 之義 ...
 • tachogram [tækә?græm] n.轉速圖表 速度圖表 ...
 • tachograph n device in a motor ...
 • tachometer [tæ'kɔmitә(r)] n.轉速計,流速計 ...
 • tachometry [tæ'kɔmitri] n.[測]轉速測定(法),流速測定(法) ...
 • tachy- ['tækɪ] 表示“急速”、“加速”,“快速”:tachymeter ...
 • tachyauxesis [tæki.ɔ:k'si: sis] n.[生]局部生長過速 ...
 • tachycardia [.tæki'ka:diә] n.[醫]心動過速 ...
 • tachycardiac [.tæki'ka:diæk] adj.心動過速的,心搏過速的 ...
 • tachygraph ['tækə.græf] 用古希臘、羅馬速記法寫下的文字;精于古希臘、羅馬速記法的人 ...
 • tachygrapher [tæ'kigrәfә(r)] n.速記人 (尤指古希臘和古羅馬的)速記員 ...
 • tachygraphy [tæ'kigrәfi] n.速記術 ...
 • tachyhydrite [.tæki'haidrait] n.[礦]溢晶石 ...
 • tachylyte [tækilait] n.[礦]玄武玻璃 ...
 • tachymetabolism [.tækimi'tæbәlizlm] n.[動]代謝過速 ...
 • tachymeter [tæ'kimitә(r)] n.准距儀 ...
 • tachymetry [tæ'kimitri] n.[測]視距測量(法) ...
 • tachyon [tækiɔn] n.[核]超光速粒子 ...
 • tachyphylaxis [.tækifi'læksis] n.( 因接續服用同一種藥物而產生的) 快速抗藥反應 ...
 • tachypn(o)ea [ˏtækip'ni:ә] n. [醫]呼吸迫促 ...
 • tachypnea [tækip'ni:ə] 呼吸促迫,呼吸急促 ...
 • tachysterol [tæ'kistәrɔl] n.[生化]速甾醇 ...
 • tachytelic [.tæki'telik] adj.[生]進化快速的 ...
 • tacirton n.躁聲閘流管 ...
 • tacit [tæsit] adj.默許的 ...
 • tacit agreement 默契的協議 ...
 • tacit declaration 默示 ...
 • tacit understanding 默契 ...
 • tacitean [.tæsi'ti:әn] adj.似(古羅馬歷史學家)塔西佗文風的,簡潔且多警句的 ...
 • tacitly adv.肅靜地,沉默地 ...
 • tacito consensu 默認,默許 ...
 • taciturn [tæsitә:n] adj.沉默寡言的 ...
 • taciturnity n.沉默寡言 ...
 • taciturnly adv.沉默寡言地 ...
 • tacitus n.塔西佗(古羅馬元老院議員,歷史學家) ...
 • tack [tæk] n.大頭釘,粗縫,行動方針,食物 vt.以大頭針釘住,附加 vi.搶風航行,作文字形移動 ...
 • tack board n.佈告板 ...
 • tack claw n.平頭釘拔除器 ...
 • tack hammer n.平頭釘錘 ...
 • tack on v.添加 ...
 • tack room 馬具室 ...
 • tack-driver [tækdraivә] 1 自動打釘機 2 = tack ...
 • tackboard [tækbɔ:d] n.(釘通知等用的)佈告板,圖表板 ...
 • tacker n.敲平頭頂的人,敲平頭釘器 ...
 • tacket [tækit] n.<英方>釘(尤指平頭釘) ...
 • tackey [tæki] adj.=tacky ...
 • tackify [tækifai] vt.使有黏性,增強...的黏著性,使更黏 ...
 • tackiness n [U] ...
 • tackle [tæk(ә)l] n.工具,複滑車,滑車,用具,裝備,扭倒 vt.固定,應付(難事等),處理,解決,抓住 vi.捉住,扭住,扭倒 ...
 • tackling [tækliŋ] n.抱住,卷起 ...
 • tackpuller [tækˏpulә] n. (拔平頭釘之) 拔釘機 ...
 • tacky [tæki] adj.有些粘的,缺乏教養或風度的,俗氣的 ...
 • tacloban [ta:'klәuba:n] 塔克洛班[菲律賓中東部港市](在萊特島東北岸) ...
 • tacmar [tækma:(r)] Tactical Multifunction Array Radar 戰術多功能相控陣雷達 ...
 • Tacna ['tɑknə] 塔克納;塔克納省 ...
 • tacnode [tæknәud] n.[數]互切點 ...
 • taco ['tɑko] 肉末玉米餅卷 ...
 • Taco Bell 塔可鐘 ...
 • taco time n.墨西哥速食店 ...
 • tacom [軍] Tank Automotive Command,坦克及機動車輛司令部 ...
 • tacoma [tә'kәumә] 塔科馬[美國華盛頓州西部港市] ...
 • taconite [tækәnait] n.[地]鐵燧岩 ...
 • tact [tækt] n.機智,手法,老練,角覺 vt.對(刺激)操作性應答 vi.(以言語或聲音)操作性應答 ...
 • tactful [tæktf?l] adj.機智的,得體的,圓滑的 ...
 • tactfully adv.機智地,巧妙地 ...