單字"W"的搜尋結果 • Wallaceite ['wɑləsaɪt] 華萊士主義的追隨者 ...
 • wallach [wɔlәk] n.= Walach ...
 • wallachia [wɔ'leikiә] #NAME? ...
 • Wallachian [wɑ'lekɪən] 同義詞Walachian;同義詞Walachian ...
 • wallah [wɔlә] n.要人,經辦業務人 ...
 • wallaroo [.wɔlә'ru:] n.[動]大袋鼠 ...
 • wallasey [wɔlәsi] 沃拉西[英國英格蘭西北部港市] ...
 • wallbanger [wɔ:lbæŋә(r)] n.[亦作 W-]<美>(攙義大利利口酒的)伏特加橙汁雞尾酒 ...
 • wallboard n.牆板 ...
 • wallcovering [wɔ:l.kʌvәriŋ] n.牆面塗料,壁面塗料 ...
 • walled [wɔld] 有牆的;設工事的;用牆狀物圍著的 ...
 • walled plain 亦作 ringed plain. (月球表面的) 盆狀平原,環狀平原 ...
 • Wallenstein ['wɔlən.staɪn] Albrecht Eusebius Wenzel von Wallenstein ...
 • Waller ['wɔlɚ] Edmund Waller 沃勒 ...
 • wallet [wɔlit] n.皮夾,錢夾,釣魚帶 ...
 • walletful [wɑlɪtfυl] 一荷包,一錢包 ...
 • walleye n.[醫]角膜白斑,斜視 ...
 • walleye surfperch ['wɔl.aɪ 'sɝf.pɝʧ] 鼓眼魚 ...
 • walleyed [wɔ:laid] adj.白眼的,[醫]外斜視的 ...
 • Walleyed pike 大眼鯽鱸,大眼獅鱸 ...
 • wallflower [wɔ:lflauә(r)] n.[植]桂足香,桂香香水,局外人 ...
 • wallhanging [wɔ:l.hæŋiŋ] n.壁毯 壁布 ...
 • wallie [wɒli] adj. n. [蘇]= wally ...
 • walling ['wɔlɪŋ] 築牆;牆壁 ...
 • Wallingford ['wɔlɪŋfɚd] 瓦林福德 ...
 • Wallis Valais的德語名稱 ...
 • Wallis and Futuna ['wɑlɪs] 瓦利斯群島和富圖納群島 ...
 • Wallis and Futuna Islands [wɒlisfu:'tu:nɑ] 沃利斯和富圖納群島 (西南太平洋的兩個群島,面積約 75 平方哩,屬法) ...
 • wallis islands n.沃利斯群島(法屬海外領地,在南太平洋) ...
 • wallless adj.無牆壁的 ...
 • wallonian [wɔ'lәuniәn] n.& adj.瓦龍語(的),瓦龍人(的) ...
 • walloon [wɔ'lu:n] n.瓦龍人[語] adj.瓦龍人[語]的 ...
 • wallop [wɔlәp] vi.亂竄,猛衝,(車等)顛簸,沸騰作用 vt.猛擊,擊潰 n.重擊,衝擊力,樂趣 ...
 • walloper [wɒlәpә] n. 1 重擊者; 鞭打者 2 ...
 • walloping [wɔlәpiŋ] n.毆打,擊敗 adj.巨大的,極好的 adv.十足地 ...
 • wallow [wɔlәu] vi.打滾,<喻>沉迷,顛簸 n.打滾,泥坑,墮落 ...
 • wallow in v.沉溺於 ...
 • wallow in money v.腰纏萬貫,錢很多 ...
 • wallower [wɒlouә] n. 1 [機]燈形輪 2 顛簸行走的人; ...
 • wallowing ['wɔləuiŋ] 打滾的,滾滾向前進的;動詞wallow的現在分詞形式 ...
 • wallpainting ['wɔl.pentɪŋ] 壁畫;壁畫作品或設計 ...
 • wallpaper [wɔ:lpeipә(r)] n.壁紙,牆紙 v.貼牆紙 ...
 • wallpaper music 牆紙音樂 ...
 • wallpaperization [.wɔl.pepɚɪ'zeʃən] 廢幣化 ...
 • wallpaperize ['wɔl.pepɚaɪz] 使變成無價值的紙幣 ...
 • wallpiece [wɔ:lpi:s] n.舷炮 ...
 • walls 牆壁 ...
 • walls have ears 隔牆有耳 ...
 • walls have ears. st.隔牆有耳. ...
 • wallsend [wɔ:lzend] 沃爾森德[英國英格蘭東北部城市] ...
 • walltracery [wɒ:lˏtrєisәri] n. (pl. -ceries) 壁飾 ...
 • wallwasher [wɔ:l.wɔʃә(r)] n.(照明牆面的)牆照明裝置 ...
 • wally [wɔli] adj.<蘇格蘭>好的,第一流的,大的,令人喜愛的 ...
 • wallydrag ['welɪ.dræg] 孱弱而發育不良的動物;懶散的人 ...
 • wallydraigle [weili.dreigl] n.= wallydrag ...
 • walnut [wɔ:lnʌt] n.胡桃,胡桃木 ...
 • Walnut Canyon Nation Monument 胡桃穀國家古跡 (美國亞利桑那州中部一古跡,有史前印第安人居住過之懸崖洞穴) ...
 • Walnut Creek 沃爾納特克裡克 ...
 • walnuts 核桃 ...
 • Walpole ['wɔl.pol] Horace Walpole沃爾波爾;HughWalpole 沃爾波爾爵士;Robert Walpole 沃爾波爾爵士 ...
 • Walpolian [.wɔl'polɪən] 賀瑞斯?華爾浦爾或其作品的;羅伯特?華爾浦爾或其政見的;賀瑞斯?華爾浦爾或羅伯特?華爾浦爾的追隨者或崇拜者 ...
 • Walpurgis Night [vɑl .pυrgɪs] 五朔節的夜晚 ...
 • walpurgisnacht [væl'puәgisna:kt] <德> n.= Walpurgis Night ...
 • walrus [wɔ:lrәs] n.[動]海象,海象鬍鬚 ...
 • walrus moustache (infml 口) long thick moustache ...
 • walrus mustache 海象式鬍子 ...
 • walsall [wɔ:lsɔ:l] 沃爾索耳[英國英格蘭中部城市] ...
 • Walsingham ['wɔlsɪŋəm] Sir Francis Walsingham 沃爾辛厄姆 ...
 • walt disney n.沃特全形的分隔符號,迪士尼 ...
 • walter [wɔ:ltә(r)] n.沃爾特(亦作Walt)(m.) ...
 • Walter Mitty 一短篇小說中的主人公;做白日夢的人 ...
 • Walter Mittyish 狂想的,想入非非的,空想的 ...
 • Walter, Eugene 華爾德 (1874-1941,美國劇作家) ...
 • waltham [wɔ:lθәm] Forest 沃爾瑟姆福里斯特[英國英格蘭東南部城市]( 在大倫敦郡的東北部) ...
 • Waltham Forest 瓦爾珊弗力斯特 (英國倫敦之自治城市,包含前 Walthamastow,Chingford 及 Leyton ...
 • Walthamstow ['wɔlθəm.sto] 沃爾瑟姆斯托 ...
 • Walther von der Vogelweide ['valtər fɔn dər 'fəugəl] 瓦爾特 ...
 • Walton ['wɔltn] Izaak Walton 沃爾頓;WilliamWalton 沃爾頓爵士 ...
 • walty [wɔ:lti] adj.<古>(船)易傾側的,易橫傾的 ...
 • waltz [wɔ:ls] n.華爾滋舞,華爾滋舞曲 adj.華爾滋舞的,華爾滋舞曲的 vi.跳華爾滋舞,前進,旋轉 vt.迫使前進,與...跳華爾滋舞 ...
 • waltz through v.順利地通過 ...
 • waltz time n.[樂]三拍子 ...
 • waltz-length ['wɔlts .lεŋθ] 長度到小腿中部的 ...
 • waltz-time ['wɔlts .taɪm] 三拍子 ...
 • Waltzing Matilda 澳大利亞國歌 ...
 • waltzlike ['wɔlts.laɪk] 象華爾滋舞的,圓舞式的 ...
 • waltzy ['wɔltsɪ] 華爾滋舞式的 ...
 • Walvis Bay ['wɔlvɪs] 沃爾維斯港;沃爾維斯灣;南非開普省在沃爾維斯港周圍的飛地 ...
 • waly ['welɪ] 天呀! ...
 • wamble ['wɑmbl] 主要用於方言,暈轉;主要用於方言;主要用於方言;主要用於方言,使噁心;主要用於方言,暈 ...
 • wame [wem] 腹部 ...
 • wamefou [wєimfu:] n. 亦作 wamefu,wameful,wamefull. [蘇、北英]飽腹; 一肚子的食物 ...
 • wampanoag [.wɔmpә'nәuæg] n.萬帕諾亞格人 ...
 • wampee [wɔm'pi:] n.[植]黃皮 ...
 • wampish [wɔmpiʃ] v.<蘇格蘭>(使)波動,(使)起伏,(使) 前後搖擺,使晃動 ...
 • wampum [wɔmpәm] n.貝殼念珠,<美俚>金錢 ...
 • wampumpeag [wɔmpәmpi:g] n.( 尤指不是以更值錢的黑色或深紫色貝殼串成的)白貝殼串珠 ...
 • wampus [wɔmpәs] n.<美> 開襟絨線衫 ...
 • wamus n.<美> 開襟絨線衫 ...
 • wan [wɔn] adj.蒼白的,無血色的,病態的,暗淡的,無力的;v.(使)變蒼白,(使)呈病態;Wide Area Networks,廣域網路 ...